Skip to content →

Husordensregler hos Evest ApS

Husordensregler for lejemål under Evest ApS

version: 6. marts 2017

1. Overholdelse

1.1 I det følgende skelnes mellem det enkelte lejemål (boligen) under Evest ApS og ejendommen, hvori boligen befinder sig, under ejerforeningen.

1.2 Husordenen skal overholdes af lejer. Denne har samtidig ansvaret for, at de personer, der er på besøg, overholder husordenen.

1.3 Hovedprincipperne i lejemålets husorden er, at den lejer, der er omfattet af husordenen, udviser sund fornuft, hensyn over for andre, overfor boligen og ejerforeningens ejendom. Det betyder bl.a., at nedenstående skal overholdes.

2. Affald

2.1 Al dagrenovation skal pakkes ned i lukkede affaldsposer, inden det smides ud i enten affaldsskakt eller affaldscontainer. Låget til både affaldsskakt og affaldscontainer skal altid holdes lukket.

2.2 Øvrigt affald skal sorteres og placeres i de affaldscontainere/-rum, som er beregnet til det. Ejerforeningens, renovationsfirmaets og Horsens Kommunes anvisninger skal følges.

2.3 Det er ikke tilladt at henstille eller henkaste affald på ejerforeningens fællesareal ud over på de områder, der er indrettet til det.

2.4 Fjerner lejer ikke affald, herunder byggeaffald, der er blevet anbragt i strid med husordenen, vil affaldet blive bortkørt på lejers regning.

3. Altaner

3.1 Altaner og disses afløb skal holdes rene.

3.2 Altankasser er tilladt. Tørrestativer, hvor stativets højde ikke overstiger altankanten, må benyttes på altaner.

3.3 Der må ikke fastmonteres lamper eller andre genstande på facaden eller altanen. Det er ikke tilladt at ryste tæpper og duge fra altanen. Altanerne må ikke anvendes til opmagasinering af fx affald, flyttekasser eller hårde hvidevarer. Afskærmning eller afdækning af altanerne er forbudt.

4. Cykler, knallerter og barnevogne

4.1 Cykler, knallerter og barnevogne skal parkeres i de stativer og rum, som ejerforeningen har indrettet til formålet.

4.2 Ejerforeningens bestyrelse er berettiget til at fjerne cykler, knallerter og barnevogne, der henstår ubenyttet. Inden da skal bestyrelsen have opsat opslag i ejendommen og givet lejeren et passende varsel.

5. Fællesarealer

5.1 Fællesarealer (fx legepladser, gårde og trapper) skal efterlades ryddelige.

5.2 Ejendommens trapper, reposer og øvrige fællesarealer må ikke anvendes til opmagasinering, herunder af planter, reoler, flasker, cykler, barnevogne, klapvogne, legetøj, sko, støvler, affaldsposer mv.

6. Husdyr

6.1 Det er ikke tilladt at have nogen former for dyr i lejligheden.

6.2 Såfremt det opdages at der holdes husdyr i lejligheden er det grund for terminering af lejemålet og komplet ommaling af hele lejligheden samt grunding rengøring efter husdyrene står for lejers regning.

7. Parkering

7.1 Parkering af køretøjer må kun ske på optegnede parkeringspladser. Køretøjer over 3,5 t og køretøjer, der ikke er indregistreret, må ikke parkeres på ejerforeningens område.

7.2 Campingvogne, anhængere og lignende må kun parkeres på ejerforeningens område, hvis bestyrelsen har anvist en plads.

8. Skadedyr

8.1 Hvis en lejer opdager skadedyr, som fx mus, rotter og kakerlakker, i boligen eller på ejerforeningens område, skal beboeren straks meddele dette til enten Evest ApS eller ejerforeningens bestyrelse.

8.2 Det er ikke tilladt at fodre fugle, katte og andre smådyr på foreningens område.

8.3 Er en lejer årsag til, at der er skadedyr i boligen eller på ejerforeningens område, kan Evest ApS og/eller ejerforeningens bestyrelse lade skadedyrsbekæmpelsen ske på lejers regning.

9. Skader i lejligheden eller på ejerforeningens ejendom

9.1 Såfremt lejer oplever en begyndende skade på boligen skal Evest ApS straks informeres med understøttende billeddokumentation indenfor 1 uge. Skader opstået gennem længere tids uopmærksomhed fra lejer vil blive udbedret på lejers regning

9.2 Ovenstående er særligt gældende for begyndende skimmelsvamp/mug på indervægge som følge af fugt og kondens pga. dårlig udluftning og indeklima. Evest ApS understreger, at ansvar for vedligeholdelse af godt indeklima, og dermed forebyggelse af skimmelsvamp/mug, er lejers alene.

9.3 Hvis der sker skader på ejerforeningens ejendom, vil foreningens bestyrelse ved opslag orientere om, hvor lejeren skal henvende sig.

9.4 En lejer må ikke uden Evest ApS og ejerforeningens bestyrelses godkendelse rekvirere håndværkere på Evest ApS eller ejerforeningens regning. Sker det, kan Evest ApS og/eller bestyrelsen afvise at betale regningen medmindre, der er tale om akutte situationer, hvor det ikke er muligt at få fat i Evest ApS eller bestyrelsen.

9.5 Der henvises i øvrigt til ejerforeningens vedtægter om vedligeholdelse og forandringer i boligen.

10. Støj, røg og brandfare

10.1 En lejer har pligt til at begrænse lugt- og støjgener i boligen og ejendommen mest mulig.

10.2 Tobaksrygning er strengt forbudt i boligen, i opgange og på indendørs fællesarealer. Såfremt det opdages at der ryges/er blevet røget i lejligheden er det grund for terminering af lejemålet og den efterfølgende komplette ommaling af hele lejligheden står for lejers regning

10.3 Brug af tv, radio, musikanlæg, musikinstrumenter, maskiner mv. skal ske under hensyntagen til naboerne. Om nødvendigt skal vinduerne holdes lukket.

10.4 Støjende adfærd, høj musik mv. må ikke finde sted mellem kl. 22.00 og kl. 8.00. Dette kan i rimelig omfang fraviges ved fester, hvis lejeren har varslet det senest tre døgn inden ved opslag i egen opgang.

10.5 Vaskemaskiner og tørretumblere må ikke bruges mellem kl. 22.00 og kl. 8.00.

10.6 Boremaskiner, slibemaskiner og andet støjende værktøj må ikke bruges mellem kl. 22.00 og kl. 8.00.  Lejeren skal varsle gulvslibning og vedligeholdelsesarbejder, der medfører gener for naboer, med opslag i egen opgang senest tre døgn før.

10.7 Professionel musikudøvelse må kun finde sted med accept fra berørte naboer og efter Evest ApS og ejerforeningens bestyrelses godkendelse.

10.8 Støjklager skal respekteres første gang.

10.9 Det er tilladt at grille på altaner og i haver med gas- og elgrill under hensyntagen til naboer. Kulgrill kan benyttes, hvis ejerforeningens bestyrelse har anvist en plads på foreningens område.

10.10 Brug af gasvarmere og åben ild, fx bål og fakler er ikke tilladt.

10.11 Den lokale brandvedtægt skal altid være overholdt.

10.12 Fyrværkeri må ikke antændes på ejerforeningens område.

11. Klager

11.1 Den lejer, der vil klage over en anden beboer i ejendommen, bør først tale med vedkommende om, hvad der opleves, og hvordan det generer og derefter rette henvendelse til Evest ApS.

11.2 Det er ejerforeningsen bestyrelse, der behandler klager over beboere, der ikke overholder husordenen.

Download husordensreglerne som PDF her

Download house rules as PDF here

Published in Praktisk info for lejere

Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *